Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawco, pamiętaj o ocenie ryzyka zawodowego!

Ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy jest wypadkową zagrożeń:

 • Fizycznych i psychicznych,
 • Chemicznych,
 • Biologicznych,
 • Wynikających z obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,

W związku z tym na każdym stanowisku pracy należy oceniać:

 • Ryzyko zawodowe spowodowane czynnikami chemicznymi,
 • Ryzyko zawodowe spowodowane występowaniem w środowisku pracy szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych,
 • Ryzyko związane z zagrożeniami układu mięśniowo-szkieletowego ( jest to szczególnie ważne przy ocenie ryzyka zawodowego w zakładach leczniczych i zakładach opiekuńczo-leczniczych),
 • Ryzyko zawodowe stwarzane przez występowanie atmosfery wybuchowej ( jest to przede wszystkim ważne na stanowiskach pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchową).

Podstawowym celem ryzyka zawodowego jest przede wszystkim:

 • Zidentyfikowanie zagrożeń na stanowiskach pracy,
 • Wykazanie prawidłowości doboru środków ochrony indywidualnej w stosunku do występujących zagrożeń,
 • Odpowiedni wybór wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
 • Ustalenie priorytetów w działaniach profilaktycznych zmierzających do eliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem wielkoetapowym i powinna być przeprowadzona na zasadzie ciągłego doskonalenia.

Ocenę ryzyka powinniśmy rozpocząć od:

– charakterystyki ocenianego stanowiska pracy- uwzględniamy tu  następujące zagadnienia: (jakie osoby są zatrudnione na danym stanowisku pracy ze zwróceniem uwagi na młodocianych, pracownice w ciąży, niepełnosprawnych, jakie wykorzystuje się na danym stanowisku pracy maszyny, urządzenia, materiały, jakie zadania wykonują pracownicy)

– następnie identyfikujemy zagrożenia na danym stanowisku- zwracamy w tym miejscu uwagę na śliskie, nierówne powierzchnie, ruchome części maszyn,  ostre narzędzia,  gorące powierzchnie, prace na wysokości, wysokie  ciśnienie, prąd elektryczny, substancje chemiczne, pyły, hałas, nieprawidłowe oświetlenie, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, zagrożenia biologiczne , stres i wiele innych.

– następnie szacujemy ryzyko- należy ustalić w tym miejscu, jakie mogą być szkodliwe następstwa zagrożenia i jakie jest prawdopodobieństwo, że one wystąpią.

– kolejnym krokiem jest wartościowanie ryzyka- oceniamy tutaj czy wymagane są działania ograniczające lub eliminujące ryzyko. Jeżeli tak określamy działania ograniczające lub eliminujące ryzyko zaczynając od tych zagrożeń, których ryzyko wystąpienia jest największe i zgodnie z zasadą, aby możliwość całkowitego usunięcia zagrożenia miała priorytet, a zastosowanie środków ochrony indywidualnej było ostatecznością. W przypadku, gdy w wyniku wartościowania ryzyka okaże się, że ryzyko jest niedopuszczalne działania ograniczające muszą mieć charakter natychmiastowy. Dopuszczalne ryzyko średnie wymaga prowadzenia działań na rzecz jego dalszego zmniejszania, natomiast ryzyko małe działań zapewniających, że pozostanie ono na tym poziomie.

– Pamiętajmy o kontroli realizacji przyjętych działań.

W ocenie ryzyka zawodowego powinni brać udział osoby, które znają zagrożenia występujące na danym stanowisku  pracy, mają wiedze na temat urządzeń używanych w procesie pracy, typu, prawdopodobieństwa, częstotliwości i czasu trwania narażenia na zagrożenia, związku między narażeniem na zagrożenie a jego skutkiem.

Pamiętaj:

Ocena ryzyka zawodowego nie jest procesem jednorazowym i zamkniętym, zagrożenia w środowisku pracy zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i warunkami pracy. W miejscu już zbadanych pojawiają się nowe, wcześniej nie dostrzegane. W związku z tym pracodawco nie zapominaj o cyklicznym przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego w swojej firmie.

Źródła:

1.http://www.poznan.oip.pl/cutenews/data/doc/ocena_ryzyka.pdf

2.http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/94000000.php

 1. Gałsza M., Śmidowski M., Werner K. Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik. Wyd. Tarbonus , wydanie IV, Karków-Tarnobrzeg, 2010.